Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden H.A.P Construct

Artikel 1: Algemene bepalingen

Al onze werken, plaatsingen, leveringen en commerciële relaties, in de meest brede zin van het woord, worden uitsluitend beheerst door onze volgende algemene voorwaarden, behoudens bijzondere andersluidende schriftelijke overeenkomsten. Door zijn bestelling aanvaardt de koper – opdrachtgever onze algemene voorwaarden als bindend en doet hij uitdrukkelijk afstand van zijn eigen voorwaarden die onder geen omstandigheden ten onzen laste kunnen worden ingeroepen.

Artikel 2: Aanbiedingen en prijzen

Al onze offerten zijn vrijblijvend en houden geen enkele verbintenis in.

De prijzen vermeld op de bestelbon of factuur zijn vast en alles is inbegrepen voor de vermelde periode. Bij ontbreken van een geldigheidsperiode bedraagt deze 1 maand te rekenen vanaf datum offerte.

Bij min – of meerwerken, door de klant gevraagd, kan de totaalprijs van de factuur afwijken van de initiële offerte. Werkuren in regie worden aan 45 euro per uur gerekend. Ook bijkomende materialen die niet vermeld staan op de offerte die nodig zijn om deze bijkomende meerwerken uit te voeren zullen aangerekend worden, alsook de nodige transportkosten. Studiekosten worden aangerekend aan 65 euro per uur.

Artikel 3: Uitvoering van de werken

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gelden onze tekeningen, afmetingen en gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen – van welke aard ook- nimmer door de koper-opdrachtgever worden ingeroepen om hetzij afneming of betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen.

De bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper-opdrachtgever ter hand gestelde technische documenten, ontwerpen en monsters mogen zonder onze toestemming niet aan derden worden doorgegeven of te hunner kennis gebracht. Door het feit deze gegevens over te maken aan de koper – opdrachtgever doen we in geen geval afstand van onze industriële eigendomsrechten betreffende verkochte / geplaatste goederen.

De koper-opdrachtgever draagt steeds de exclusieve en integrale verantwoordelijkheid voor de door hemzelf of derden opgenomen afmetingen en voor de eventuele ongeschiktheid van onze producten indien deze voor andere, niet-voorziene doeleinden worden bestemd.

Bij wijzigingen na definitieve bestelling zullen € 250.00 administratieve kosten en eventueel materiaal en werkuren worden aangerekend.

Afwijkingen van afmetingen en aantallen tov de initiële prijsaanbieding worden verrekend.

De opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de nodige vergunningen om de werken uit te voeren. Hij stelt een architect aan die belast is met de leiding en het toezicht van de werken. De administratieve bepalingen van het lastenboek zijn slechts toepasselijk op deze overeenkomst indien deze door ons werden ondertekend. Bij het ontbreken van leidinggevende personen worden de installaties in hun uitvoering door de opdrachtgever aanvaard.

Bijkomende kosten als gevolg van specifieke instructies van een veiligheidscoördinator of architect zijn, indien niet uitdrukkelijk in de offerte vervat, niet inbegrepen.

Kosten voor verticaal transport of hulpplaatsing die zou nodig zijn ( onder de vorm van extra mankracht, hijstoestellen, kranen,…) zijn niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk vermeld als voorzien. Ook kosten, in voorkomend geval, voor straatafbakening straatsignalisatie, omleidingen, parkeerreservatie, (politie)vergunningen, afspanningen,e.d. zijn niet voorzien tenzij uitdrukkelijk vermeld als voorzien. Mogelijk kunnen de kosten hiervoor pas berekend worden na definitieve informatie van politie- en /of gemeentediensten.

Alle materialen die door ons op de bouwplaats geleverd worden, blijven onze eigendom tot betaling ervan. Wel is de klant verplicht om de goederen op zijn werf te verzekeren tegen alle risico’s ( schade, diefstal).

De werf wordt door de klant altijd toegankelijk gemaakt om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Er hoort voldoende parking voorzien te worden om vlot en dichtbij te kunnen uitladen. Elektriciteit en sanitaire voorzieningen dienen ons gratis ter beschikking te worden gesteld.

Alle door derden geplaatste structuren of dorpels waarop de raam- en/of deurgehelen worden geplaatst, worden verondersteld voldoende stabiel te zijn en dienen water- en lichtdicht afgewerkt te zijn. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele verzakkingen of andere zettingen.

Indien de werf op de afgesproken dag niet definitief opmeetbaar is door het ontbreken van de meterpas of andere nodige ruwbouwvoorbereidingen zal de verloren tijd hiervan in regie aangerekend worden (45 euro/ uur). De opgelegde uitvoeringstermijnen zullen dan ook vervallen.

De uitvoeringstermijnen van de werken en de leveringstermijnen gelden enkel ten titel van inlichting en zijn niet bindend. De levertermijn kan verlengd worden door weerverlet, vakantie of beschikbaarheid van de grondstoffen. Niettemin zullen deze opgegeven termijnen zo stipt als het kan nageleefd worden, doch vertraging kan geen aanleiding geven tot het eisen van schadevergoedingen, noch het verbreken van het contract.

Artikel 4: Termijnen

De levertermijnen van de constructies en de beglazing bedraagt acht à twaalf werkweken na goedkeuring door de bouwheer of zijn architect van de productietekeningen.

Artikel 5: Betaling

Na aanvaarding van een offerte wordt standaard een voorschotfactuur ten belope van 30 % van het overeengekomen bedrag opgesteld en ingevorderd. Het resterende deel van het overeengekomen bedrag wordt ingevorderd conform het verloop van de werkzaamheden.

Alle geleverde diensten, studietijd en materialen die niet uitdrukkelijk op de bestelbon of offerte werden vermeld, zullen bijkomend in regie worden afgerekend.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde bankrekening. Het nog niet gerealiseerd zijn van bepaalde afwerkingen of onderdelen geeft in geen geval het recht om facturen onbetaald te laten. Hiervoor dient de saldofactuur die pas moet betaald worden nadat alle werken zijn voltooid. Het niet betalen op de vervaldag van de facturen geeft ons het recht van verdere leveringen te schorsen, de werken stop te zetten en de bestelling te vernietigen. De niet - uitvoering van betaling binnen deze termijn leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot een verhoging van 12 % van de verschuldigde som als forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 250.00 euro, meer de conventionele interest ten belope van 10 %.

Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt H.A.P construct het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk op te schorten tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door H.A.P construct. H.A.P construct bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer H.A.P construct schade lijdt door deze schorsing (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) zal de klant deze dienen te vergoeden.

Goederen blijven integraal onze eigendom zolang ze niet volledig betaald zijn. In geval van vertraging in de betaling of bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de geleverde koopwaar terug te nemen zonder gerechtelijke tussenkomst, op welke plaats deze zich ook bevindt en zelfs zo de geleverde koopwaar zich in handen van een derde bevindt. De koper-opdrachtgever zal op zijn verantwoordelijkheid en kosten alle maatregelen treffen vereist om dit eigendomsrecht te vrijwaren, ook ten overstaan van derden.

Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraagstellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

Als de klant de bestelling annuleert, de levering of de plaatsing van een bestelling weigert of er door zijn toedoen geen uitvoering van de bestelling kan worden gegeven, is hij aan H.A.P.construct een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de bestelling met een minimum van 1000€, vermeerderd met de reeds gedane materiaal-en productiekosten.

Artikel 6: Protest tegen betaling

Klachten met betrekking tot de geleverde materialen, diensten, plaatsingen moeten ons binnen de 8 kalenderdagen na plaatsing per aangetekende brief ter kennis gebracht worden. Deze bezwaren dienen omstandig te worden uitgelegd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in dit geval tot het kosteloos vervangen of herstellen van de constructies, waarvan de fouten door ons werden vastgesteld als zijnde onze schuld. Het feit dat een klacht werd ingediend ontslaat de klant niet van de verplichting tot naleving van onze voorwaarden en betalingstermijnen.

Artikel 7: Garanties

Alle zichtbare gebreken met betrekking tot de leveringen en/of de werken dienen op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de levering en/of werken bij aangetekend schrijven te worden gemeld. Elke klacht betreffende de factuur, levering of de werken moet eveneens op straffe van verval binnen de 8 kalenderdagen bij aangetekend schrijven worden gedaan.

De garantiebepalingen kan u vinden op de website www.hapramen.be. Door akkoord te gaan met de algemene verkoopsvoorwaarden bevestigt de klant zijn akkoord voor de garantiebepalingen.

Artikel 8: Geschillen

Op alle met ons afgesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en voor eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West- Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd.

Deze algemene voorwaarden en de garantiebepalingen zijn bindend en niets mag gewijzigd of geschrapt worden zonder schriftelijke goedkeuring van H.A.P construct. Door het aanvaarden van de offerte en/of orderbevestiging door klant, wordt er verondersteld dat hij deze voorwaarden en garantiebepalingen kent en deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.