Garantiebepalingen

Garantiebepalingen H.A.P. construct bv

1.Voorwaarden tot garantie

De garantie geldt enkel in België en enkel voor zaken die door ons geleverd of voorzien zijn. De garantie is enkel van toepassing binnen de gestelde garantietermijn, en wanneer het geen schade betreft door onoordeelkundig gebruik, bevuiling, gebrek aan onderhoud, schade door krassen, enz….Wanneer de garantie niet van toepassing is zullen de gebruikte materialen en de kosten van het bezoek aangerekend worden. Een garantievordering erkennen wij slechts als de schade verwijld uiterlijk binnen de 7 dagen na ontstaan schriftelijk gemeld is en ons de mogelijkheid geboden wordt de klacht ter plaatse te onderzoeken op een weekdag tussen 8 en 17u.

Voor PVC en aluminium buitenschrijnwerk gebeurt de beoordeling volgens de algemeen geldende voorschriften, zoals hierboven beschreven: voor alle systemen geldt dat in het direct zichtvlak de laklaag of folie vrij moet zijn van storende effecten zoals ruwheid, rimpels, uitzakkingen, insluitingen, kraters, stof, blaasjes, verbrande of matte vlekken, krassen en dergelijke welke bij daglicht met het blote oog, loodrecht op het oppervlak gezien, op een afstand van 3 meter als storend kunnen worden waargenomen. Dit geldt ook voor alle door ons geleverde materialen.

Onze garantiebepalingen slaan enkel op defecte onderdelen en materiaal, nooit op werkuren en/of verplaatsingskosten die voortvloeien uit herstellingswerken. Alle nazichten die buiten garantie vallen zullen aangerekend worden aan 45 euro per uur en dit zowel voor de verplaatsing als voor de werkuren ter plaatse met een km vergoeding van 0.80 €/km heen en terug.

De garantietermijn gaat in op de dag van levering of afhaling. Men kan zich pas beroepen op de garantie na volledige betaling. Door gebruikmaking van de garantie wordt de garantietermijn niet verlengd.

2.Garanties per type product

a.Houten ramen

Er wordt geen garantie gegeven op waterdichtheid van onbehandelde ramen. Ook op éénlaagse olie- behandelingen wordt er geen garantie gegeven. Ramen hoger dan 2.40m vallen ook buiten garantie.

b. PVC ramen

10 jaar op kleurduurzaamheid en lichtechtheid volgens KOMO K21466/07 en RAL-GZ 716/1, bij normaal onderhoud zoals beschreven in hiernavolgende voorschriften. 10 jaar op hechting van de folie op het PVC profiel.

c. Alu ramen

10 jaar garantie op

1/onthechting, afschilfering en blaasvorming van de aluminium onderdelen.

2/Corrosie, inclusief filiforme corrosie voor materiaal AlMGSi0.5F22 ( AW 6060 en 6063) met bijkomende vereisten Zn ≤ 0.15%; Cu ≤ 0.02% ; Pb ≤ 0.022%; Si: 0.30 -0.55%; Fe 0.10-0.30 %; Mg: 0.35%-0.60%; Mn ≤0.10%; Cr ≤ 0.05%; Ti ≤ 0.10 %; andere elementen individueel ≤ 0.05% samen ≤ 0.15%; na behandeling T66.

3/Verkleuring, verkrijting, en glansverlies welke de vooropgestelde toleranties, volgens de Qualcoat en Qualanod voorschriften ( actuele versie ) overschrijden.

4/isolatie: hechting tussen polyamidestrippen en het aluminium en behoud van thermische en mechanische eigenschappen van de isolator, binnen de grenzen bepaald door de technische goedkeuringen.

d.Hang- en sluitwerk

1 jaar garantie bij normaal onderhoud, zoals verder beschreven bij punt 3, met uitsluiting van sierbeslag in koper, inox, brons of platine kleuren en tinten.

e. glas

10 jaar ( vanaf fabricagedatum vermeld op de spouwzijde van de ruit) op condensvorming tussen de glasbladen. Alle andere vermeende garantiegevallen worden aan de hand van de uitgave nota VGI 03 van het VGI-FIV beoordeeld. Geen garantie op breuk, ook niet op thermische breuk. Enkel de beglazing zelf is voorzien in de garantie, niet de kost van het vervangen van de beglazing.

f. motoren

3 jaar op het aandrijvingsmechanisme, de motor en de motorbesturing; alle garantie op de poort vervalt indien de motor niet door ons aangeleverd werd. 2 jaar op de toebehoren ( afstandsbediening e.d.), geen garantie op verbruiksartikelen ( lampen, batterijen, zekering,..). De kost voor het vervangen van de motor is niet voorzien in de garantie, enkel de motor zelf.

g. poorten

10 jaar op de werking van garagepoorten, voor onderdelen bedraagt de termijn 6 maanden. 5 jaar op veren, stalen kabels, looprollen, scharnieren en keerrollen bij normale belasting.

Enkel materiaal- en productiefouten vallen onder garantie. Kosten voor montage en demontage vallen niet onder garantie. Normale slijtage van bewegende onderdelen of verkleuring van het lakoppervlak vallen niet onder garantie. Ook wanneer er door de klant of door derden aan de poort gewerkt werd vervalt de garantie.

h. screens

10 jaar garantie op hechting lakwerk, 5 jaar op elektrische sturing en doek. Dit alles bij normaal gebruik en onderhoud. Bij verkeerd gebruik vervalt de waarborg. De garantieperiode start bij productiedatum. Zonneweringen en rolluiken worden bij plaatsing afgeregeld tot de juiste instellingen. Indien na de aansluiting op het elektrisch binnennet (bv domotica systemen) de instellingen ontregeld zijn kunnen deze opnieuw worden ingesteld in regie.

i.rolluiken

Op voorwaarde van juiste aansluiting en schakeling is er 2 jaar garantie op fabricage- en constructiefouten bij rolluiken. De garantie vervalt bij onjuist gebruik of niet tijdig uitgevoerd onderhoud. Zonneweringen en rolluiken worden bij plaatsing afgeregeld tot de juiste instellingen. Indien na de aansluiting op het elektrisch binnennet (bv domotica systemen) de instellingen ontregeld zijn kunnen deze opnieuw worden ingesteld in regie.

Gebruik geen schakelaas die gelijktijdig een ‘op’ en een ‘neer’ bevel kunnen uitvoeren. De gebruikte schakelaars moeten elektrisch of mechanisch hiertegen voorzien zijn.

Stuur geen meerdere motoren aan met dezelfde schakelaar zonder de daarvoor speciaal toe bestemde groepsschakelaars te gebruiken.

i.vliegenramen, vliegendeuren en vliegschuifdeuren

geen garantie voorzien.

3.Uitgesloten van garantie

Schade door extreme weersomstandigheden, de omgeving ( zwembad, spoorweg,…) of slecht onderhoud wordt uitgesloten van garantie. Ook defecten door foutief gebruik, of bevuiling is uitgesloten. Condens op binnen- en buitenzijde wordt eveneens uitgesloten. Dit is niet limitatieve lijst.

4.Na garantie of herstelling

Er is geen verlenging van de garantie na herstelling, onderhoud of nazicht. Op de uitgevoerde herstelling is er geen garantie van toepassing. Er ontstaan geen rechten voor schadevergoeding na herstelling, nazicht of vervanging bij water of andere schade.

5.Verplichtingen van de klant

De klant zal ervoor zorgen dat alle ruimtes bereikbaar en vrijgemaakt zijn op het afgesproken tijdstip. Indien er geen toegang is zal een 2e bezoek bijkomend aangerekend worden aan € 90. Schade aan goederen van de klant door het niet vrijmaken van de plaats van werkzaamheden zal niet vergoed worden door H.A.P. construct. Er kan geen klacht van huisvredebreuk komen wanneer de sleutel bekomen werd door derde, na aankondiging van het bezoek. De klant zal ook alle onderhoud uitvoeren, zoals het smeren van metalen onderdelen elke 6 maanden. Dichtingsbanden dienen vrijgehouden worden van vuil.

Bij nazicht van defecten of gebreken zal de klant de ramen en constructies vooraf reinigen.

De klant geeft toestemming om herstellingen tot € 100 uit te voeren zonder voorafgaand bijkomend akkoord.

Deze algemene voorwaarden en de garantiebepalingen zijn bindend en niets mag gewijzigd of geschrapt worden zonder schriftelijke goedkeuring van H.A.P construct. Door het aanvaarden van de offerte en/of orderbevestiging door klant, wordt er verondersteld dat hij deze voorwaarden en garantiebepalingen kent en deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.